Współpraca pomiędzy organizacjami sektora publicznego i prywatnego w ramach programów UE

News

Innowacyjność w działalności sektora publicznego może prowadzić do większych korzyści społecznych. Unia Europejska stoi przed problemem radzenia sobie z kryzysami wynikającymi z braku wzrostu gospodarczego.

Sektor publiczny boryka się z długotrwałymi problemami, od problemów finansowych po bezrobocie wśród młodzieży. Brakuje infrastruktury społecznej, a rosnące koszty opieki zdrowotnej hamują rozwój gospodarczy. Potrzebna jest strategia przeciwdziałania temu zjawisku - i to taka, która opiera się na solidnych podstawach. Jakościowy i ilościowy wzrost innowacji w działalności sektora publicznego może poprawić procesy lub usługi w gospodarce.

Współpraca z Unią Europejską

Unia Europejska dostrzegła rosnące znaczenie sektora prywatnego. Rządy mogą tworzyć partnerstwa z sektorem prywatnym, aby wspomóc rozwój gospodarczy w szybszym tempie. W rzeczywistości, E.U. niedawno stwierdził, że "Kiedy sektor publiczny i prywatny będą współpracować, europejskie regiony będą rozwijać się na wyższym poziomie."

Europejski Komisarz ds. Współpracy Rozwojowej Pan Neven Mimica ogłosił w podobnym tonie, że rozwój gospodarczy może nastąpić dzięki współpracy sektora publicznego i prywatnego.

Współpraca sektora publicznego i prywatnego w Unii Europejskiej okaże się mieć pozytywny wpływ na inwestycje w krajach członkowskich. Sektor prywatny może odegrać ważną rolę w UE dzięki środkom finansowym i niefinansowym w takich obszarach jak badania, innowacje, unowocześnianie i transfer technologii oraz rozwój biznesu.

Większa rola w rozwoju UE - współpraca

Podczas gdy inwestycje mówią o świetlanej przyszłości, konieczna jest kontrola działań firm prywatnych. Prywatne firmy muszą działać w sposób odpowiedzialny.

Większy nacisk na rozwój infrastruktury i MŚP oraz powstawanie partnerstw publiczno-prywatnych może przynieść wzrost inwestycji długoterminowych. Unia Europejska wyznaczyła w tym celu cykl finansowania na lata 2014-2020, finansując wiele projektów częściowo, podczas gdy reszta pochodzi od podmiotów publicznych i prywatnych.

Współpraca doprowadziła do powstania nowych rynków, sprawniejszego działania struktur politycznych, poprawy infrastruktury oraz poprawy jakości i ilości produkcji. Rozwój ten oznacza zwiększone możliwości zatrudnienia i rozwój sektora pierwotnego, wtórnego i trzeciego w danym kraju.

MED pracuje, aby pomóc i wspierać współpracę, która przynosi wspaniałe rezultaty dla Unii Europejskiej.