Cyrkularne modele biznesowe oparte na biologii dla społeczności wiejskich

News

O co chodzi?

Aby przyspieszyć rozwój gospodarki opartej na produktach pochodzenia biologicznego w Europie, potrzebne są modele biznesowe, które można łatwo powielać w różnych miejscach i kontekstach, przy stosunkowo niskim poziomie inwestycji, ryzyka i zaawansowania technicznego. W powstający sektor przedsiębiorstw opartych na produktach pochodzenia biologicznego musi zaangażować się szersze grono przedsiębiorców wiejskich, w tym rolnicy, właściciele lasów, ich stowarzyszenia oraz małe przedsiębiorstwa wiejskie. Pomoże to zdywersyfikować i ożywić gospodarkę oraz stworzyć wysokiej jakości miejsca pracy na obszarach wiejskich. Władze lokalne i regionalne muszą uczynić więcej, by wesprzeć biogospodarkę na swoim terytorium. Powinny one zatem mieć do wyboru szereg opcji i móc wybrać podejście, które najlepiej odpowiada lokalnym potrzebom i atutom. Jako kluczowy element gospodarki cyrkulacyjnej, biogospodarka musi zamknąć pętle, aby jak najefektywniej wykorzystywać biomasę w warunkach ograniczeń rynkowych i logistycznych oraz zapewnić trwałość modeli biznesowych.

Zakres:

W oparciu o ustanowiony system rolno-spożywczy, wnioski powinny uwzględniać różnorodne dodatkowe bioprocesy i produkty końcowe oparte na biologii, które mogłyby zostać włączone do systemu i które są wykonalne na małą skalę (od gospodarstwa rolnego do poziomu społeczności wiejskiej).

 

Flaga unii europejskiej

 

Wnioski mogą dotyczyć dowolnej kombinacji produktów nieżywnościowych pochodzenia biologicznego, ale nie kwalifikują się projekty koncentrujące się głównie na biopaliwach lub bioenergii. Przy wyborze źródeł surowców należy unikać negatywnego wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe. Wnioski powinny koncentrować się na jednym systemie rolno-spożywczym, który powinien być powszechny w Europie i oferować wysoki potencjał powielania oraz może być połączony ze zrównoważonym zarządzaniem obszarami naturalnymi lub wykorzystaniem gruntów marginalnych. Należy przeprowadzić pełną ocenę (ekonomiczną, środowiskową i społeczną) zintegrowanego systemu. Projekt powinien zawierać plan operacyjny oraz zestaw opcji politycznych i zaleceń.

Wnioski powinny być zgodne z koncepcją "podejścia wielopodmiotowego, zapewniającego solidną współpracę między odpowiednimi czynnikami, takimi jak rolnicy lub stowarzyszenia rolników, przemysł rolno-spożywczy (w tym małe przedsiębiorstwa), dostawcy technologii, ośrodki badawcze lub władze publiczne. Wnioski powinny zawierać zadanie polegające na tworzeniu klastrów z innymi projektami finansowanymi w ramach tego tematu.

Oczekiwany wpływ:

Proponowane działania poszerzą zakres modeli biznesowych dostępnych dla przedsiębiorców i władz lokalnych poprzez opracowanie cyrkularnych i zrównoważonych modeli biznesowych o dużym potencjale replikacji na obszarach o niewyeksploatowanych zasobach, przy stosunkowo niskich kosztach, ryzyku i niskim poziomie złożoności technicznej.

Przyczyni się to do:

  • rozszerzyć i zróżnicować sektor poprzez zmobilizowanie szerszego grona podmiotów w gospodarce opartej na biologii, w tym małych przedsiębiorstw, rolników, właścicieli lasów i ich stowarzyszeń; opracować regionalne i lokalne modele oparte na biologii dostosowane do szerokiej gamy kontekstów występujących w UE, w tym obszarów wiejskich i oddalonych oraz regionów najbardziej oddalonych; zapewnić odpowiedni odzysk składników odżywczych i materii organicznej oraz ich ponowne wykorzystanie w rolnictwie.

W dłuższej perspektywie wyniki skonsolidują zróżnicowany, obiegowy i przyjazny dla klimatu sektor bioproduktów, który wykorzystuje regionalne atuty, zapewnia wysokiej jakości miejsca pracy i możliwości na obszarach wiejskich oraz ożywia gospodarki wiejskie.

Dowiedz się więcej na pro-helvetia.pl.

Dostępny budżet zaproszenia w EUR: 20 000 000