Zmieniająca się kriosfera: niepewność, ryzyko i możliwości

News

O co chodzi?

W skali globalnej lodowce i wielkie pokrywy lodowe Antarktydy i Grenlandii są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne i mogą w przyszłości w znacznym stopniu przyczynić się do zmian poziomu mórz. Obecnie istnieją znaczne wątpliwości, np. dotyczące ich stabilności, które uniemożliwiają dokładną ocenę ich podatności na zagrożenia. Arktyczne wzmocnienie" globalnego ocieplenia wywiera presję na ekosystemy i społeczności regionu, wywierając wpływ również na poziomie globalnym. Wrażliwe naturalne ekosystemy i społeczności Arktyki są poważnie zagrożone, a dodatkowa działalność człowieka, związana z nowymi możliwościami gospodarczymi, które są możliwe dzięki zmianie klimatu, wywiera na nie dodatkową presję.

Zakres:

Działania powinny mieć na celu opracowanie innowacyjnych podejść do rozwiązania tylko jednego z następujących podtematów:

  1. Zmiany poziomu morza (działanie w zakresie badań i innowacji): Działania powinny oceniać procesy kontrolujące zmiany w globalnym bilansie masy lodu - w tym dynamikę lodu - takie jak interakcje między szelfem lodowym a oceanem i lodem morskim, składniki powierzchniowe, wpływ odciążenia skorupy ziemskiej (glacjalne dostosowania izostatyczne) na względne zmiany poziomu morza lub grawitacyjne skutki zmian masy lodu na przestrzenne wzorce zmian poziomu morza. Działania powinny oceniać stan pokrywy lodowej i lodowców, informować o tym, jak ich zmiany mogą wpłynąć na przyszłe poziomy morza, oraz zwiększać pewność przewidywania zmian w kriosferze, w tym poprzez lepsze przedstawienie słabo reprezentowanych procesów. W ramach działań należy również analizować scenariusze o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia i dużym wpływie, w tym scenariusze związane z zapadaniem się pokryw lodowych (odciski palców poziomu morza). Działania mogą koncentrować się na konkretnych kwestiach, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zmian poziomu morza oraz do oceny związanych z nimi poważnych zagrożeń i skutków dla społeczności nadmorskich, ekosystemów nadmorskich oraz infrastruktury krytycznej na całym świecie. Zmiany w różnorodności biologicznej Arktyki (działanie w zakresie badań naukowych i innowacji): W ramach działań należy określić i przeanalizować najważniejsze czynniki oraz skutki zmian różnorodności biologicznej w Arktyce, takie jak rola gatunków inwazyjnych, a także stopień narażenia ekosystemów lądowych lub morskich w związku z połączonymi wpływami człowieka i przyrody. W ramach działań należy ocenić reakcje ekosystemów na czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, a także to, w jaki sposób reakcje te wpływają na ludność autochtoniczną i społeczności lokalne na poziomie społeczno-gospodarczym. W ramach działań należy również określić strategie adaptacyjne w odniesieniu do zmian zachodzących w ekosystemach Arktyki. Zrównoważone możliwości w zmieniającej się Arktyce (działanie w zakresie badań naukowych i innowacji): W ramach działań należy ocenić rentowność nowych rodzajów działalności gospodarczej - takich jak eksploatacja zasobów, żegluga i turystyka - oraz ich skutki ekologiczne i społeczno-gospodarcze, a także sprzężenia zwrotne w różnych skalach, jak również ich wpływ na świadczenie usług ekosystemowych. W ramach działań należy zbadać kluczowe procesy o dużym oddziaływaniu społecznym i gospodarczym, a także zapewnić odpowiednie, ukierunkowane na rozwiązania reakcje w zakresie adaptacji i łagodzenia skutków, jak również budowania potencjału w zakresie trwałych źródeł utrzymania, uwzględniając przy tym - w ramach podejścia opartego na współprojektowaniu - potrzeby, priorytety i perspektywy ludności autochtonicznej, społeczności lokalnych oraz podmiotów gospodarczych działających w regionie. Standardy arktyczne (działanie koordynacyjne i wspierające): W ramach tego działania należy zaproponować wytyczne i protokoły służące opracowaniu "norm arktycznych", obejmujących również ramy prawne, w oparciu o przełożenie wyników badań na technologie i usługi związane z zimnym klimatem o potencjale komercyjnym oraz ocenę zrównoważonego charakteru powiązanych procesów i technologii. Działanie to powinno obejmować szeroki zakres technologii i usług, które mogą przynieść szerokie korzyści społeczne i gospodarcze w regionie Arktyki i poza nim. W ramach działania należy również określić wymogi dotyczące projektowania, budowy, instalacji i eksploatacji sprzętu i usług, które umożliwią bezpieczne prowadzenie działalności w Arktyce oraz reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Spodziewane skutki:

  • W przypadku projektów odnoszących się do części a), b) lub c) oczekuje się, że wyniki projektu przyczynią się do: wdrożenia nowej zintegrowanej polityki UE dla Arktyki[3]; ocen IPCC oraz innych ważnych inicjatyw regionalnych i globalnych; większego zaangażowania mieszkańców społeczności lokalnych i rdzennych społeczeństw oraz interakcji z nimi. W przypadku projektów odnoszących się do części d) oczekuje się, że wyniki projektu przyczynią się do: zwiększenia zdolności zainteresowanych stron do działania w środowisku o zimnym klimacie; lepszej obsługi sektorów gospodarki działających w Arktyce (np. żegluga, turystyka); promowania możliwości zrównoważonego rozwoju Arktyki, wynikających ze zmiany klimatu, oraz wspierania wykorzystania funduszy regionalnych (UE) do realizacji tych możliwości; wspierania konkurencyjności przemysłu europejskiego, w szczególności MŚP, zaangażowanego w zrównoważony rozwój Arktyki.