2nd Transanational meeting for EC-ASE - Kraków, Polska

News

II spotkanie ponadnarodowe w ramach projektu europejskiego: EC-ASE: European Certification for Advisors/Educators of Social Economy zmaterializowało się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W dniach 22-23 czerwca odbyło się drugie spotkanie ponadnarodowe w ramach projektu europejskiego "EC-ASE: European Certification of Advisors/Educators of Social Economy", którego partnerem wiodącym jest Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.

Drugie spotkanie odbyło się w Krakowie, w Polsce, dzięki gościnności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (partnera projektu), który stanowi jedną z najstarszych i najbardziej znaczących uczelni w Europie.

Spotkanie dotyczyło procesu certyfikacji nieformalnych kwalifikacji doradców/edukatorów ekonomii społecznej.

W odniesieniu do procesu certyfikacji zdecydowano, że zostanie on zmaterializowany około stycznia 2010 r. we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie (Grecja, Włochy i Polska). Proces certyfikacji obejmuje trzy etapy: Ocena Curriculum Vitae, Test on-line ze 100 pytaniami wielokrotnego wyboru oraz Prezentacja studium przypadku przed Radą Doradczą każdej instytucji.

Ponadto, w celu zapewnienia równego dostępu dla wszystkich uczestników, zdecydowano, że proces będzie realizowany w każdym języku narodowym każdego z uczestniczących krajów (greckim, polskim, włoskim i angielskim).

Należy wspomnieć, że certyfikat "Doradca/Edukator Ekonomii Społecznej" uzyska wysokie europejskie uznanie i wiarygodność, ponieważ będzie odniesiony do odpowiedniego poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji.

Europejskie Ramy Kwalifikacji stanowią pierwsze międzynarodowe ramy kwalifikacji zawodowych; stanowią one system, który będzie oceniał kwalifikacje pracowników w UE nie na podstawie tego, kto wydał dyplomy i świadectwa edukacyjne, ale na podstawie tego, co naprawdę wiedzą, co naprawdę rozumieją i na ile są kompetentni, aby odnieść sukces zawodowy.

Państwa członkowskie są wezwane do skorelowania swoich krajowych ram z ERK do 2010 r. i do zinstytucjonalizowania działań tak, aby do 2012 r. wszystkie nowe świadectwa odnoszące się do kwalifikacji zawodowych, dyplomy i wydawane dokumenty zawierały wyraźne odniesienie do odpowiedniego poziomu ERK.

Udział w procesie certyfikacji jest bezpłatny.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą kontaktować się z Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości w celu zgłoszenia zainteresowania lub z odpowiednimi partnerami każdego z uczestniczących krajów (+30 2410 626 943, info@entre.gr, www.entre.gr, www.socialconsultant.eu ).

Zobacz zdjęcia ze spotkania