Budowanie nowoczesnych polityk wiejskich w oparciu o długoterminowe wizje i zaangażowanie społeczne

News

O co chodzi?

Interfejsy pomiędzy nauką, społeczeństwem i decydentami muszą zostać ulepszone, aby zwiększyć wykorzystanie nowej i istniejącej wiedzy, dostarczyć decydentom potrzebnych im dowodów i umożliwić obywatelom obszarów wiejskich udział w tworzeniu polityki, w tym w projektowaniu przyszłych priorytetów badawczych. Ponadto nadal istnieją luki w wiedzy na temat wielkich wyzwań stojących przed obszarami wiejskimi oraz tego, w jaki sposób wpłyną one na ludzi i terytoria. Jedną z najważniejszych z nich są zmiany demograficzne. Obecne tendencje łączą opuszczanie wsi, selektywną emigrację kobiet i młodych ludzi oraz napływ nowych przybyszów, w tym migrantów, wysoko wykwalifikowanych byłych mieszkańców miast i emerytów. Wyzwanie to jest szczególnie dotkliwe w sektorze rolniczym. Głębsze zrozumienie ewolucji społeczności wiejskich, terytoriów i przedsiębiorstw jest potrzebne do opracowania nowych polityk, które chroniłyby obszary wiejskie przed istniejącym zagrożeniem upadkiem i pomogłyby im wykorzystać pojawiające się możliwości.

Zakres:

W ramach działań przeprowadzane są analizy prognostyczne rozwoju produkcji podstawowej i powiązanych łańcuchów wartości oraz ekosystemów na obszarach górskich, w nadchodzących dziesięcioleciach, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych skutków zmiany klimatu, zmian w polityce wpływającej na te obszary oraz szerszych czynników społeczno-gospodarczych.

W ramach analizy przeprowadza się analizę porównawczą systemów produkcji i użytkowania gruntów pod kątem ich zdolności do trwałej poprawy wydajności i odporności w zmieniających się warunkach klimatycznych i szerszych warunkach, przy jednoczesnym zapewnieniu dóbr publicznych dla wyżyn i nizin, z uwzględnieniem interakcji w różnych skalach (teren, terytorium i ekosystemy) i sektorach. Szczególną uwagę zwraca się na nowe lub powstające produkty lub praktyki, które mogłyby rozwijać się w sposób zrównoważony w bardziej sprzyjających warunkach klimatycznych. Działania obejmują różnorodne sytuacje reprezentujące różnorodność warunków środowiskowych i społeczno-gospodarczych w europejskich górach, jak również różnorodność górskich produktów i łańcuchów wartości związanych z uprawami, zwierzętami gospodarskimi i leśnictwem. Zaangażowanie społeczne zainteresowanych stron w działania będzie miało kluczowe znaczenie dla uzyskania odpowiednich wyników.

Działania ocenią, czy obecne podejścia polityczne są odpowiednie na przyszłość i dostarczą zestaw odnowionych wariantów polityki, popartych uprzednią oceną ich możliwych skutków i uzupełnionych praktycznymi narzędziami i zaleceniami w celu i) modernizacji odpowiednich instrumentów polityki dostępnych na poziomie UE i innych szczebli zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem WPR, polityki jakości, polityki regionalnej, polityki w zakresie klimatu i środowiska oraz narzędzi polityki innowacji), ii) dostosowania strategii rozwoju łańcucha wartości oraz iii) zapewnienia długoterminowego dobra publicznego.

Flaga unii europejskiej

Oczekiwany wpływ:

Temat ten ma na celu wspieranie projektowania przyszłościowych polityk wiejskich. W perspektywie krótko- i średnioterminowej oczekuje się, że wnioski będą

  • przełożenia wizji przyszłych tendencji i dynamiki oraz zrozumienia związanych z nimi czynników napędowych na opcje strategiczne w zakresie projektowania, realizacji i monitorowania polityki oraz maksymalizacji ich wykorzystania przez odpowiednie poziomy polityki zapewnienia szerokiego zasięgu i zaangażowania w większości państw członkowskich UE poprzez zrównoważony i reprezentatywny zasięg działań pomocy w dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, poprawy bazy umiejętności i kapitału społecznego poprzez identyfikację i promowanie opcji politycznych, które zwiększają atrakcyjność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz sprzyjają odnowie pokoleń utrzymania i zwiększenia zrównoważonej produkcji podstawowej, dochodów generowanych przez łańcuchy wartości i świadczenia usług ekosystemowych na obszarach górskich poprzez odpowiednie polityki i zintegrowane strategie.

W perspektywie długoterminowej proponowane działania przyczynią się do poprawy jakości życia, perspektyw społeczno-gospodarczych, odporności na zmiany klimatu, różnorodności miejsc pracy i atrakcyjności obszarów wiejskich.

W tych samych ramach IED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami i dalsze omówienie dostępnych opcji.