Aktualności dotyczące przyznawania środków z budżetu UE na program Horyzont

News

Unia Europejska planuje inwestycję w wysokości 195 mln euro. Dzięki tej ogromnej inwestycji UE planuje utworzenie i rozwój łącznie 13 nowych "centrów doskonałości" w siedmiu państwach członkowskich. Działanie to pomoże pobudzić badania w wielu dziedzinach i przyniesie innowacje. Celem tej inwestycji jest zainspirowanie społeczności naukowej do opracowywania nowych produktów i procesów we współpracy z wiodącymi europejskimi instytutami naukowymi.

Talent naukowy jest obecny w całej Europie, ale w niektórych częściach Unii nie ma on podatnego gruntu do rozwoju. Chcemy to zmienić i dlatego inwestujemy 900 mln euro z unijnego programu badań i innowacji w rozwój partnerstw i tworzenie centrów doskonałości, które pomogą utalentowanym naukowcom w pełni wykorzystać swój potencjał.''

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji

13 projektów, które otrzymają finansowanie w ramach programu "Horyzont 2020", unijnych ram finansowych w zakresie badań naukowych i innowacji, zostanie przydzielonych następującym krajom, jak pokazano poniżej:

  1. Bułgaria (1)Cypr (3)Republika Czeska (2)Estonia (1)Łotwa (1)Polska (3)Portugalia (2)

Każdy z tych projektów otrzyma około 15 mln euro budżetu, po podpisaniu ostatecznej umowy z Komisją Europejską w drugiej połowie 2019 roku. Dzięki temu grantowi nowe centra doskonałości będą miały możliwość zawiązania nowych partnerstw i sojuszy, które niewątpliwie doprowadzą do innowacji w badaniach w takich dziedzinach jak zdrowie, badania morskie, i morskie, bioróżnorodność, nanomateriały czy wreszcie produkcja przemysłowa.

Przykładem jest polski projekt NOMATEN, w ramach którego Narodowe Centrum Badań Jądrowych będzie współpracować z Francuską Komisją Energii Alternatywnych i Energii Atomowej oraz Centrum Badań Technicznych VTT z Finlandii. Celem tego konkretnego projektu jest stworzenie w Polsce nowej organizacji badawczej, która umożliwi międzynarodowym zespołom badawczym światowej klasy projektowanie, opracowywanie i ocenę innowacyjnych materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych.

Kontekst

Trzynaście wniosków dotyczących projektów zostało wybranych do finansowania w ramach części programu "Horyzont 2020" dotyczącej tworzenia zespołów, której celem jest ułatwienie rozwoju instytucjonalnego w krajach o niskich wynikach w zakresie badań naukowych i innowacji. Projekty te są realizowane w ścisłej współpracy z wiodącymi europejskimi instytucjami naukowymi.

Zestaw środków o łącznym budżecie około 900 mln euro jest dostępny w celu stworzenia warunków dla zwiększenia udziału uczelni wyższych i organizacji badawczych w krajach o słabszych wynikach w zakresie badań naukowych i innowacji w zaproszeniach do składania wniosków w ramach programu "Horyzont 2020". Obejmują one instrumenty: Teaming, Twinning i ERA Chairs. Państwa członkowskie kwalifikujące się do objęcia programem Teaming obejmują wszystkie państwa, które przystąpiły do UE po 2004 r., oraz Portugalię i Luksemburg, a także niektóre państwa spoza UE stowarzyszone z programem "Horyzont 2020". Dotychczas w ramach programu "Horyzont 2020" sfinansowano 11 projektów w ramach fazy 2 programu Teaming, 61 projektów w ramach fazy 1 programu Teaming, 97 projektów w ramach twinningu i 27 projektów ERA Chairs.