Raport z wyników badań transnarodowych Move Up, definiujących najczęstsze zawody typu blue/pink- collar.

News

W ramach europejskiego projektu " Move Up - Boosting the Social Skills of Adults for Better Employability and Success at Work " przeprowadzono badania, które identyfikują zawody niebieskich i różowych kołnierzyków wśród dorosłych oraz rozwój umiejętności społecznych w tych zawodach. Raport ten odbył się w Grecji (GR), Austrii (AU), Portugalii (PT), Turcji (TR) i Wielkiej Brytanii (UK).

Projekt ma na celu przyczynienie się do rozwoju umiejętności społecznych osób dorosłych w zawodach z grupy niebieskich i różowych kołnierzyków. Umiejętności społeczne są połączeniem między innymi interpersonalnych umiejętności ludzkich, umiejętności komunikacyjnych, cech charakteru, postaw, atrybutów zawodowych i ilorazu inteligencji emocjonalnej, które umożliwiają ludziom skuteczne poruszanie się w środowisku, dobrą współpracę z innymi, dobre wyniki i osiąganie celów dzięki uzupełniającym umiejętnościom twardym.

W życiu zawodowym posiadanie dobrych umiejętności społecznych jest kluczowe, ponieważ wpływa na produktywność i motywację pracowników, dając im zdolność do dobrej współpracy z innymi i efektywnego wykonywania swojej pracy. Celem niniejszego Raportu z analizy potrzeb (produkt projektu 1) jest przedstawienie tych zawodów w krajach partnerskich oraz umiejętności społecznych potrzebnych do wykonywania tych zawodów. W celu przeanalizowania najbardziej powszechnych zawodów niebieskich/różowych kołnierzyków w krajach partnerskich, przeprowadzono analizę dokumentów i wywiady z ekspertami. Zdefiniowano te zawody i termin niebieski/różowy kołnierzyk, aby mieć wspólne zrozumienie obowiązków pracowników z tych zawodów.

W ten sposób powstał raport z wynikami tego ponadnarodowego badania, którego wyniki są wymienione poniżej:

Raport