Zwiększanie potencjału doradców w zakresie innowacji

News

O co chodzi?

Pomimo ciągłego generowania wiedzy naukowej, jej wpływ i zastosowanie w praktycznym rolnictwie i leśnictwie jest rozczarowujące, a wpływ innowacyjny niewielki. Pomimo kilku dobrych przykładów, w badaniu oceniającym EIP-AGRI zaleca się zaangażowanie większej liczby doradców w interaktywne projekty innowacyjne w celu pobudzenia wzajemnej wymiany i wdrażania wyników. Istnieje potrzeba stworzenia sieci doradców w celu promowania tego podejścia i zwiększenia potencjału innowacyjnego doradców, aby ostatecznie poprawić przepływ wiedzy w krajowych i regionalnych systemach wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS).

Zakres:

Działania mają na celu tworzenie sieci doradców w celu uczenia się i wymiany interaktywnych technik innowacyjnych, które wspierają przejście do bardziej produktywnego, zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu rolnictwa oraz wyższy poziom rozwoju na obszarach wiejskich. W ramach projektów określa się i prezentuje najlepsze praktyki z szerokiej gamy praktycznych przypadków usług doradczych w całej UE w celu wsparcia doradców w zakresie sposobów wychwytywania oddolnych innowacyjnych pomysłów rolników i leśników i dalszego przekształcania ich w projekty innowacyjne.

Wykres

Działania te zapewnią aktywnym i przyszłym doradcom możliwość wzajemnego uczenia się, a także możliwości szkoleniowe. Nauczą one doradców umiejętności zarządzania interaktywnymi projektami innowacyjnymi i uczestniczenia w nich, a także tego, jak pośredniczyć w procesach uczenia się między rolnikami. Projekty powinny określać najlepsze praktyki na podstawie szerokiej gamy praktycznych przypadków usług doradczych w całej UE. Propozycje muszą rozszerzać i aktualizować spis doradców w UE w ramach projektu PRO-AKIS, ze szczególnym naciskiem na włączenie wszystkich prywatnych i publicznych doradców i zapewnienie zasięgu w całej UE.

Oczekiwany wpływ:

Działania przyczynią się do lepszych wzajemnych powiązań doradców skupiających się na innowacjach na poziomie krajowym/regionalnym, zdolnych do wspierania grup operacyjnych EIP-AGRI i wielopodmiotowych projektów w ramach programu Horyzont 2020, poprzez:

  • poprawę tworzenia sieci kontaktów i uczenia się doradców na zasadzie peer-to-peer, stymulowanie interaktywnej roli doradców w celu pobudzenia innowacji oraz zapewnienie zestawu najlepszych praktyk dla doradców, a tym samym zbudowanie sieci doradczej obejmującej UE w sposób zrównoważony i kompleksowy; zwiększenie wpływu doradców na wzmocnienie przepływów wiedzy między badaniami naukowymi a praktycznym wdrażaniem na rzecz bardziej produktywnych i zrównoważonych praktyk rolniczych i rozwoju obszarów wiejskich; poprawa edukacji poprzez opracowanie skutecznych materiałów i specjalnych systemów szkoleniowych dla doradców, które pomagają zachować wiedzę praktyczną w dłuższej perspektywie, oraz poprzez dostarczanie znacznej liczby "streszczeń praktyk" we wspólnym formacie EIP-AGRI, w tym materiałów audiowizualnych.

W tych samych ramach IED wdrożył już kilka innowacyjnych projektów, które obejmowały innowacyjne praktyki. Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem wniosku w ramach tego zaproszenia, prosimy o kontakt z nami i dalsze omówienie dostępnych opcji.