Kwestia zwrotu dotacji unijnych

News

Większość osób starających się o dotacje unijne na swoje przedsięwzięcia, zainteresowane jest tym, czy uzyskane pieniądze muszą zostać zwrócone. Ogólne założenie dotyczące dotacji jest takie, że jest to pomoc bezzwrotna. Mogą się jednak pojawić sytuacje, w których dysponenci środków będą domagali się oddania przekazanych przez nich środków.

Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, kiedy osoba przyjmująca pomoc nie wywiązuje się z warunków podpisanej umowy. Zawarte są w niej zawsze szczegółowe warunki, których wypełnienie jest warunkiem uznania pomocy za bezzwrotną. Są to kwestie w dużej mierze zestandaryzowane, ale zawsze trzeba się szczegółowo zapoznać z treścią umowy. Najczęściej dysponenci środków domagają się ich zwrotu, kiedy stwierdzają wykorzystanie pieniędzy na cele inne, niż zostały założone w podpisanej umowie. Najczęściej dotacje przekazywane są jako refundacja części wydatków, więc po prostu refundacja nie będzie zrealizowana, jeśli zakup był nieodpowiedni. Wyjątkiem są tutaj zaliczki.

Kiedy pieniądze przekazywane są jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, mówimy o dotacjach. Jest to forma, której dysponenci środków unikają, ponieważ kontrola ich wydania jest możliwa dopiero po fakcie, przez co zamiast wstrzymania środków konieczna jest ich windykacja. Wydane w niewłaściwy sposób dotacje zawsze prędzej czy później muszą zostać zwrócone. Typową sytuacją są dotacje na założenie działalności, które przedsiębiorca otrzymuje, by mógł rozpocząć prowadzenie biznesu. W ich przypadku konieczne jest rozliczenie się z każdej złotówki, która została rozdysponowana i jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi lub stwierdzone zostanie wykorzystanie pieniędzy w sposób nieprawidłowy, dysponent środków zażąda ich zwrotu. Wiąże się to dodatkowo z koniecznością zapłaty odsetek oraz z poważnymi trudnościami graniczącymi z niemożliwością otrzymania jakichkolwiek dotacji w przyszłości.

Niezależnie od nakreślonych powyżej sytuacji, dotacje unijne to pomoc przede wszystkim bezzwrotna. Jeśli zostanie ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo opisanym w umowie pomiędzy dysponentem oraz przedsiębiorcą, a wszystkie rozliczenia zostaną wykonane w terminie, uzyskanych środków nie trzeba będzie zwracać.