II Spotkanie ponadnarodowe dla projektu "Odkryj kompetencje, narzędzia dla Twojej przyszłości"

News

Materializacja warsztatu w Kopenhadze, Dania

Ponadnarodowe warsztaty dla programu "Integracja zawodowa - adaptacja innowacyjnych podejść europejskich inicjatyw wspierających osoby defaworyzowane, jak również identyfikacja ich potencjału rozwojowego w odniesieniu do krajowych struktur projektu i krajów partnerskich" odbyły się w Kopenhadze w dniach 24-25 marca 2011. Warsztaty zostały zorganizowane przez Duńską Szkołę Edukacji, a przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich byli również obecni na warsztatach, wnosząc konstruktywny wkład w dyskusje i działania.
Warsztaty koncentrowały się na krajowych i regionalnych potrzebach krajów partnerskich w zakresie oceny kompetencji, a każdy z partnerów przedstawił ustalenia ze swojego kraju (Niemcy, Szwecja, Grecja, Dania) w odniesieniu do obowiązujących systemów szkolenia i oceny kompetencji.

Ponadto partner wiodący, GIB, jeszcze raz podkreślił znaczenie zarządzania finansami projektu oraz znaczenie administracji i zarządzania projektem. Wydatki i budżet projektu zostały dokładnie przeanalizowane i omówione, co zapewniło, że wszyscy partnerzy mają jasne zrozumienie alokacji budżetu i uzasadnienia kosztów w kontekście programu.
Na koniec warsztatów dokonano podziału zadań i odpowiedzialności każdego z partnerów za wszystkie działania w ramach projektu, a także określono grupę docelową, która będzie nastawiona na osoby w wieku 15-25 lat.
Kolejne warsztaty w ramach projektu odbędą się w Szwecji w kwietniu 2011 roku.

Materiał ze spotkania:

  • Ocena kompetencji w Niemczech
  • Podejście do decydentów w Grecji
  • Duńskie doświadczenia i praktyki