Jak europejski program szkolenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej może być odpowiedzią na wykluczenie społeczne?

News

Kwestia wykluczenia społecznego jest ściśle związana z europejskim kryzysem gospodarczym i falami imigrantów przybywających do UE. Imigranci, a także ci, którzy zostali zwolnieni podczas redukcji zatrudnienia lub po prostu nie mogli znaleźć pracy, stali się osobami wykluczonymi społecznie. Rządy państw europejskich zdały sobie sprawę z konieczności ochrony tych osób oraz udzielenia im pomocy w zdobyciu wykształcenia i pracy. Jedną z odpowiedzi na wyzwanie wykluczenia społecznego jest Europejski Program Szkolenia w zakresie Przedsiębiorczości Społecznej. Program ten wspiera przedsiębiorczość społeczną i zapewnia szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców. Są to zajęcia stacjonarne i internetowe. Aby wesprzeć ten projekt, stworzono ogromną platformę, która umożliwia szkolenia on-line, wymianę materiałów i tworzenie sieci kontaktów. Program nie tylko tworzy nowe pokolenie przedsiębiorców społecznych, ale także zachęca do tworzenia nowych miejsc pracy w nowo otwieranych firmach.

Szkoła Przedsiębiorców Społecznych w Hiszpanii

Instytucja ta zapewnia szkolenia, konsultacje i wsparcie młodym przedsiębiorcom, którzy chcą rozpocząć społeczne projekty biznesowe. Szkoła prowadzi również szkolenia, prezentując nowe techniki, nowoczesne narzędzia i sprzęt, dla profesorów, którzy później będą w niej wykładać. Słuchacze Szkoły zdobędą wiedzę na temat najnowszych metod i technik zarządzania, nauczą się budować trwały model biznesowy i realizować swój biznesplan. Absolwenci Szkoły będą posiadali wszystkie niezbędne umiejętności i wiedzę, aby sprostać wymaganiom stawianym przez przeciętnego europejskiego odbiorcę (instytucje wspierające przedsiębiorczość społeczną). Dominującą formą studiowania są szkolenia online, które zapewniają dostęp do wiedzy większej liczbie osób. Szkolenia online mogą być tańsze, a przez to bardziej dostępne dla przedstawicieli średniej klasy społecznej.

Znaczenie przedsiębiorstw społecznych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Przedsiębiorstwa społeczne powstają nie tylko w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc pracy, ale także w celu zwiększenia odpowiedzialności społecznej na poziomie lokalnym. Organizacje te będą również świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej oraz określonych grup ludzi. Dobrym przykładem udanej przedsiębiorczości społecznej jest Polska, w której w 2004 roku rząd zatwierdził projekt mający na celu rozwój tego typu działalności. Do 2007 roku istniało już 106 spółdzielni socjalnych, które zatrudniały około 500 osób. W Polsce powstały także centra wsparcia dla spółdzielni socjalnych, które zapewniają dotacje w wysokości około 3500 euro na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego lub na dostarczenie potrzebnego sprzętu, narzędzi i innych inwestycji.

Podsumowując, przedsiębiorczość społeczna jest korzystna zarówno dla gospodarki kraju, jak i dla jego obywateli.

Więcej szczegółów na temat projektu "e-ESPASE" można znaleźć tutaj!